Algemene voorwaarden voor de zakelijke klanten.   

 

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer/verkoper

Biocontrole B.V.

Engelandlaan 52

2391 PN  Hazerswoude-Dorp

Telefoonnummer +31 172798799

E-mail: info@biocontrole.nl

KvK-nummer: 52917452

BTW-nummer: NL8506.64.597.B01

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offertes en aanbiedingen, alsmede voor de bestelling, verkoop en levering van al onze producten en voor het verlenen van al onze diensten en zijn van toepassing op iedere persoon of onderneming die als wederpartij van ons optreedt, hetzij als opdrachtgever, hetzij als koper. Voor de eenduidigheid zal hierna daar waar onze wederpartij wordt bedoeld de term “koper” worden gebruikt.

2.2 Mondelinge afspraken welke niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en dan alleen voor de betreffende afspraak. Ingeval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige onze algemene voorwaarden van kracht.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Biocontrole voor de uitvoering waarvan Biocontrole derden inschakelt.

2.4 De koper met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden  een overeenkomst wordt gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op in de toekomst met ons te sluiten overeenkomsten akkoord te gaan.

2.5 De algemene voorwaarden van de wederpartij/koper zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en kunnen door de verkoper te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door de koper is aanvaard.

3.2 Geoffreerde prijzen gelden slechts voor de geoffreerde hoeveelheden en omgekeerd.

3.3 Wij kunnen niet aan een offerte worden gehouden als de koper daarvan redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

4.2 Tenzij anders overeengekomen zijn transport-, verzend- en portokosten voor rekening van de koper.

4.3 Onze prijslijsten en prijsvermeldingen houden geen offerte in.

4.4 Indien na totstandkoming van de overeenkomst de kostprijs van de producten toeneemt ten gevolge van veranderingen buiten de invloed van de verkoper, is de verkoper gerechtigd een prijsverhoging aan de koper door te berekenen.

 

Artikel 5. Bestellingen/opdrachten

5.1 Overeenkomsten met ons komen eerst tot stand nadat de bestelling door ons schriftelijk is geaccepteerd en bevestigd, of bij gebreke daarvan door de uitvoering van de opdracht door ons.

5.2 Wij hebben het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

5.3 Onze kopers kunnen geen rechten ontlenen aan een overeenkomst voor zover de overeenkomst in strijd blijkt te zijn met wettelijke bepalingen of wettelijke voorschriften.

5.4 De bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, met inachtneming van voorraden, inkoopmogelijkheden en onze verwerkingsmogelijkheden.

 

Artikel 6. Verzending/aflevering

6.1 Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en nimmer als een fatale termijn.

6.2 De verkoper heeft het recht de bestelling in gedeelten te leveren of te wachten tot de gehele bestelling gereed is voor levering.

6.3 De koper wordt geacht, bij aankomst en voor in gebruik name, de kwantiteit van de verzonden goederen te controleren en de kwaliteit ervan na te gaan op basis van zichtbare gebreken. Tussen het tijdstip van de levering en het tijdstip van het toepassen dienen de goederen op een geschikte wijze bewaard te worden (zoals aangegeven op de verpakking of in de instructie), op een dusdanige manier dat er geen schade kan berokkend worden aan de geleverde producten, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van ons vervalt.

6.4 Bij leveringen later dan voorzien kan de koper geen aanspraak maken op vergoedingen, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van Biocontrole. De koper vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken die derden uit hoofde van verlate levering aan koper jegens ons zouden kunnen instellen.

6.5 Wij zijn gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de koper aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6.6 Een eventuele vertraging in de levering van producten ontslaat de koper niet van zijn verplichting om deze af te nemen en te betalen.

6.7 Geleverde goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment van aflevering.

6.8 Wanneer ten gevolge van handelen of nalaten van de vervoerder bij de lossing van de zaken aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat, zullen wij slechts aansprakelijk zijn voor zover de betreffende schade door ons op de vervoerder kan worden verhaald. Indien transport wordt geregeld door de koper of goederen worden afgehaald, dan vervalt onze aansprakelijkheid zodra de goederen ons magazijn hebben verlaten.

 

Artikel 7. Betaling

7.1 Bij gebreke van schriftelijke reclame over de inhoud van onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum, zullen de facturen geacht worden een juiste omschrijving te bevatten van het afgeleverde en de voorwaarden die werden overeengekomen behoudens bewijs door koper van het tegendeel.

7.2 Onze facturen moeten volledig zijn voldaan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer binnen deze termijn niet is betaald zal de koper van rechtswege in verzuim zijn en zal vanaf die datum de wettelijke rente verschuldigd zijn.

7.3 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de verkoper gerechtigd haar vordering uit handen te geven. De koper is in dat geval de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het Besluit Incassokosten, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

7.4 De in rekening gebrachte prijs is terstond opeisbaar als de koper faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op de koper de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van de koper wordt gelegd, de koper komt te overlijden of wordt ontbonden, de koper onder curatele of bewind wordt gesteld, of na het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper andere omstandigheden ter kennis komen die de verkoper goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan haar verplichtingen zal voldoen, waaronder het geval dat koper een beroep doet op de Wet Herstructurering Ondernemingen en/of een saneringsvoorstel doet.

7.5 Verrekening van enige vordering door koper met een vordering van verkoper is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 8. Garanties, reclames en retourzending

8.1 Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede zichtbare gebreken dienen door koper uiterlijk binnen 3 dagen na aflevering van de zaken schriftelijk te worden gemeld aan ons. Niet-zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld. Na deze termijn wordt de levering in ieder geval geacht correct te zijn geschied.

8.2 Reclames laten de verplichting de openstaande facturen tijdig te voldoen onverlet. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

8.3 Reclames dienen gespecificeerd te zijn met een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de aard van het gebrek. Onvoldoende gespecificeerde reclames worden door ons niet in behandeling genomen.

8.4 Ingeval van reclames stelt de koper ons in de gelegenheid om het beroep van de koper op reclame te onderzoeken.

8.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het geleverde product of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag door de koper en/of door derden. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Biocontrole geen invloed op kan uitoefenen, waaronder begrepen weersomstandigheden.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel, bedrijfsstoornis, niet tijdige levering van toeleveranciers aan de verkoper, transportmoeilijkheden, oproer, staking, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, burgeroorlog, gewapende internationale actie en vijandige inval, atoomkernreactie ’s e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de toeleverancier bij wie wij onzerzijds de opgegeven bestelling hebben geplaatst, of indien de vertraging een gevolg is van de door onze leverancier genomen maatregelen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

10.2 Indien wij aansprakelijk zijn jegens de koper zal de vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde voor de betreffende goederen c.q. dienst, althans tot dat deel van de leverantie van de goederen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, of een kosteloze levering van betreffende goederen. Bij gebreke van facturen is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste € 1.000,00.

10.3 Wij zijn in ieder geval nimmer aansprakelijk jegens de koper indien:

– schade ontstaat door onoordeelkundig gebruik van de goederen of als gevolg van aan de koper toe te rekenen gebreken in zijn bedrijf of bedrijfsvoering of als gevolg van het gebruik van voor de goederen schadelijke stoffen of bestrijdingsmethoden.

– schade ontstaan als gevolg van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens welke (achteraf) onjuist of onvolledig blijken te zijn.

– schade voortvloeit uit voor ons onvoorziene omstandigheden. Als onvoorzien geldt iedere omstandigheid die bij het aangaan van de overeenkomst niet uitdrukkelijk met het oog op onze aansprakelijkheid door de koper is vermeld.

– de koper nalaat de voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen, die hij van ons met betrekking tot de goederen kenbaar gemaakt heeft gekregen, op te volgen of nalaat kenbaar te maken aan eventuele derden (zijnde afnemers van de koper of door hen ingeschakelde toepassers).

– deze het gevolg is van onjuist transport, onjuiste opslag, onjuiste (her)verpakking en/of onoordeelkundig gebruik en/of toepassing van de goederen.

10.4 De koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, die voortkomen uit het onoordeelkundig gebruik of gebruik niet volgens de door ons kenbaar gemaakte voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen met betrekking tot de goederen, door de afnemer of enig persoon, voor wie de afnemer aansprakelijk is of aan wie de afnemer de gemaakte voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen behoort kenbaar te maken.

 

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen inzake met ons gesloten overeenkomsten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

 

Artikel 12. Wijzigingen voorwaarden

12.1 Wij houden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of kopers te wijzigen.

12.2 Indien en voorzover enige clausule van deze  Algemene Voorwaarden ongeldig mocht blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd in stand.

12.3 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold tijdens de totstandkoming van de overeenkomst tussen ons en de koper.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 4 januari 2021. Zij zijn op genoemde datum gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel regio Zuidwest en tevens te vinden op onze website.